Three-step gel polish

 • Gel polish BASIC "Sparks of Paris", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC White Lily, 11 ml
 • Gel polish BASIC Spring Cream, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Sea Fog, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Blooming Dahlia, 11 ml
 • Gel polish BASIC "Sparks of Paris", 11 ml
 • Gel polish BASIC Blooming Dahlia, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Sea Fog, 11 ml
 • Gel polish BASIC "Chili Oil", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Chili Oil", 11 ml
 • Gel polish BASIC Spring Cream, 11 ml
 • Gel polish BASIC White Lily, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Imperial Chocolate", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Golden Lime", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Coconut Milk", 3,5 ml