Three-step gel polish

 • Gel polish BASIC Dandelion Ball, 11 ml
 • Gel polish BASIC Citrus Punsh, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Citrus Punsh, 11 ml
 • Gel polish BASIC The Birth of the Pearl, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Dandelion Ball, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Vanilla Meringues, 11 ml
 • Gel polish BASIC Liquid Silver, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Sonant Canary, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Vanilla Meringues, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Sonant Canary, 11 ml
 • Gel polish BASIC The Birth of the Pearl, 11 ml
 • Gel polish BASIC Liquid Silver, 11 ml
 • Gel polish BASIC Albion, 11 ml
 • Gel polish BASIC Mint Macaroni, 3,5 ml
 • Gel polish BASIC Mint Julep, 11 ml