Gel-polish "Haute Couture"

 • Gel polish BASIC "Fashion Week", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Green Boater", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "In Trend", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Via Montenapoleone", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Favorite Label", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Must Have", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Green Boater", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Behind The Scenes", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Pret-a-Porter", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Mint Portfolio", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Pret-a-Porter", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Must Have", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Behind The Scenes", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Upper 5th Avenue", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Ginza", 6,5 ml