Three-step gel polish 3,5 ml

 • Gel polish BASIC "Kale", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Passionate Embrace", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Dark Jade", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Caramel Latte", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Milk Chocolate", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Primrose Flowers", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Natural Beauty", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Roasted Almond", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Navy Peony", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Irish Coffee", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Red Kimono", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Always Beautiful", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Niagara Under Sun", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Green Tea", 3,5 ml
 • Gel polish BASIC "Flame", 3,5 ml