Three-step gel polish 11 ml

 • Gel polish BASIC "Chocolate Fondue", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Via Montenapoleone", 11 ml
 • Gel polish BASIC "The Bride", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Always Beautiful", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Navy Peony", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Barista", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Wedding Waltz", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Swan Loyalty", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Milk Chocolate", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Dark Jade", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Kale", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Ocean Sky", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Bondi Beach", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Resort", 11 ml
 • Gel polish BASIC "Primrose Flowers", 11 ml