Three-step gel polish 6.5 ml

 • Gel polish BASIC "Prussian Blue", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Bluebird", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Blues", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Potter`s Clay", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Autumn Waltz", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Ceramics", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Born In USSR", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Golden Apple", 6,5 ml
 • Gel polish BASIC "Dolphin", 6,5 ml
 • Gel polish “Neon Panpipe”, 6,5 ml.
 • Gel polish “Naomi”, 6,5 ml.
 • Gel polish “New Look”, 6,5 ml.
 • Gel polish “Bright Cobalt”, 6,5 ml.
 • Gel-polish “Bridget”, 6,5 ml.
 • Gel polish “Romance”, 6,5 ml.